3 October 2015

P.M. (Late) Shri Lal Bahadur Shastri